Back to leagues

2021 Homecoming Super Smash Bros Showdown

Switch / All / Solo - 1v1

Thursday September 23rd
JPant
Bye
SnpaD
Bye
jalal
Bye
dmrsn
Bye
evanr
Bye
spdy
Bye
Ush
Bye
SproJ
Bye
MXSTY
Bye
Shwtm
Bye
Wrstl
Bye
AlDZ
Bye
5'4#
Bye
Nickd
Bye
Chrli
Bye
Rtboy
Bye
Brdum
Bye
galen
Bye
drk#
Bye
Krsfr
0
1
Fez#